Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyñ geçjek senesi yglan edildi

27.09.2023.

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär.

 Deputatlary bellige almak 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 9:00-da başlanýar.