Hoş geldiňiz,

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebine dalaşgärleri onlaýn hasaba almak.

Dalaşgärleri onlaýn hasaba almak ulgamy uzakda ýaşaýan dalaşgärleriň wagtyny we serişdelerini tygşytlamak üçin gerekdir. Ýagny ýurdumyzyň ähli künjegindäki okuwa girmek isleýän dalaşgärler bu uglamda agza bolmasy bilen okuw jaýyna bu ýerde okamak isleýändigini bildirip biler.

Agza bolmak üçin ýokarky sag burçda ýerleşen "Agza bolmak" düwmesine basmaly. Soňra öz emaýl salgyňyzy we telefon belgiňizi girizenden soňra emaýl salgyňyza we telefon belgiňize açar sözi geler. Onuň kömegi bilen uglama girip bilersiňiz.

Ulgam bir gezek agza bolanyňyzdan soňra, ýokarky sag burçda ýerleşen "Giriş" düwmesine basmaly. Bu ýerde telefon belgiňizi we öň alynan açar sözuňizi girizip ulgama girip bilersiňiz.

Ilki bilen maglumatlaryňyzy takyk we dogry doldurmaly. Soňra ýokarky menýudan