Kitap ýarmarkasy

Bütindünýä çagalar güni dabaraly bellemek maksady bilen “Bagtyýarlyk” söwda we dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýatdan çykmajak kitap ýarmarkasy geçirilýär. Bu ýarmarkada çagalar üçin dürli kitaplary, oýunjaklary alyp bilersiňiz. Şeýle hem gurjak teatrynyň gahrymanlary we sirk oýunlaryny Size garaşýar. Şeýle hem bu çäräniň çäklerinde "Bagtyýarlyk" söwda merkeziniň çagalar meýdançasy ähli çagalar üçin oýun meýdança tölegsiz hyzmat eder.

Bu ýarmarka gatnaşyjylar:

  • Mahabat müdirliginiň neşir önümleri;
  • Türkmen Döwlet neşirýat gullugynyň çagalar üçin kitaplary;
  • Älem kitap dükany;
  • ReadIt kitap dükany;
  • Gujurly book store;
  • Kök desing HK;
  • Belent Akaba HJ;


Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti, Bazar Amanow çagalar kitaphanasy we Türkmenistanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň gurnamagynda geçirilýän kitap ýarmakasy sagat 15:00-da açylýar. Kitap ýarmarkamyzda Sizi hoş gördük.

Hemaýatkärimiz Defakto egin eşik brendi.