Turkmentv

Multfilm şüweleňi

Hormatly ene-atalar we çagalar!

Sizi online multfilm şüweleňine gatnaşyp "Zehin ýoly", "Kämil bilim" okuw merkezinde okamak üçin 20% arzanlaşyk we "aydym.com" aýdym portalyndan 30 günlük premium paket utmaga çagyrýarys.

Munuň üçin siz:

1) "Ylym dünýäsine syýahat" atly multfilmi görmeli;

2) Soraglara jogap berip 50 utuk gazanmaly;

Turkmentv Turkmentv