/

"Okuw mekdebi"

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi.

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda alyp barýan bilim syýasatynyň esasynda Başlangyç hünär okuw mekdebinde zehinli ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykaryp, telewideniýede, radioda, mahabat işleri şeýle-de kino sungaty üçin ökde hünärmenleri taýýarlamakda uly işler alnyp barylýar. Başlangyç hünär okuw mekdebinde öz işine ussat hünärmenler talyp ýaşlara degişli ugurlardan sapak berýärler. 


Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebi 1 ýyl 6 aý (18 aý) möhleti bilen isleg bildirýän dalaşgärleri  tölegli  okuwa kabul edýär.

Hünärler:

  1. Teleradio režissýorlyk  işi.
  2. Teleradiogepleşikleri guramak we taýýarlamak.
  3. Ses  režissýoryň  kömekçisi.
  4. Montažyň -  režissýory.
  5. Telekinooperatorçylyk  işi.
  6. Sport synçysy.
  7. Kompýuter  montažçy.
  8. Mahabatlandyryş  agenti.
  9. Guramaçy  režissýoryň  kömekçisi.

10.     Maglumatlar  ulgamy  boýunça  iş  ýörediji.

11.     Buhgalterçilik  işi.

12.     Teleradio tehnigi we kommunikasiýalar işi.

13. Arhiw we kitaphana işi;

14.     Fotosuratçy  (10  aý  möhletli).


Gerekli resminamalar

1.      Attestat (diplom) özi, nusgasy.

2.      Pasport  ýa-da pasport  nusgasy.

3.      Saglyk kepilnamasy;  rentgen  döş  kapasasy.

4.      Soňky okuw ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama.

5.      3x4 ölçegli on sany fotosurat.

6.      Zähmet depderçesinden göçürme (iş tejribesi bolanlar üçin).

7.      Harby bölümde hasapda durýanlygy barada resminama (oglanlar üçin).

8.      Ýaşaýan ýeriňden güwänama (Forma – 3).

9.      Ataň, eneň, babaň, mamaň, ejeň, kakaň, doganlaryň, jigileriň barada maglumat (öýlenen, durmuşa çykan bolsaň ýoldaşyň atasy, enesi, babasy, mamasy, ejesi, kakasy, doganlary, jigileri, çagalary barada maglumat) ýagny, üç arka maglumat.  Goşmaça  elektron görnüşinde. 

10.   Ejesiniň ýa-da kakasynyň (durmuşa çykan, öýlenen bolsa ýakyn hossarlaryndan) tölegini wagtynda tölejekdi barada kepilnama.Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: +99312-361009, +99312-360928

Mawy ysyk

"Tanyşdyryş wideosy"

1124
"Tanyşdyryş wideosy"