Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär okuw mekdebi

Şahsy otag


   1 ýyl 6 aý möhleti bilen isleg bildirýän dalaşgärleri  tölegli  okuwa kabul edýär.


  Hünärler:

  1.     Teleradio režissýorlyk  işi;

  2.     Teleradiogepleşikleri guramak we taýýarlamak;

  3.     Ses  režissýoryň kömekçisi;

  4.     Montažyň -  režissýory;

  5.     Telekinooperatorçylyk  işi;

  6.     Sport synçysy;

  7.     Kompýuter  montažçy;

  8.     Yşyk bilen bezemek;

  9.     Guramaçy režissýoryň kömekçisi;

  10.  Maglumatlar ulgamyny dolandyrmak;

  11.  Buhgalterçilik işi;

  12.  Teleradio tehnigi we kommunikasiýalar işi;

  13.  Arhiw we kitaphana işi;

  14.  Fotosuratçy;

  15.  Kompýuter oýunlary 3D ölçeginde modelirleme we animasiýa.


  Gerekli resminamalar

  1.  Attestat (diplom) özi, nusgasy;
  2.  Pasport  ýa-da pasport  nusgasy;
  3.  Saglyk kepilnamasy;  rentgen  döş  kapasasy;
  4.  Soňky okuw ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
  5.  3x4 ölçegli 10 sany fotosurat;
  6.  Zähmet depderçesinden göçürme (iş tejribesi bolanlar üçin);
  7.  Harby bölümde hasapda durýanlygy barada resminama;
  8.  Ýaşaýan ýeriňden güwänama (Forma – 3);
  9.  Ataň, eneň, babaň, mamaň, ejeň, kakaň, doganlaryň, jigileriň barada maglumat (öýlenen, durmuşa çykan bolsaň ýoldaşyň atasy, enesi, babasy, mamasy, ejesi, kakasy, doganlary, jigileri, çagalary barada maglumat) ýagny, üç arka maglumat. Goşmaça elektron görnüşinde; 
  10.   Ejesiniň ýa-da kakasynyň (durmuşa çykan, öýlenen bolsa ýakyn hossarlaryndan) tölegini wagtynda tölejekdi barada kepilnama.  Telefon belgilerimiz: +99312-361009, +99312-360928;