/

Ak nur we belent ruh

29.12.2020

Zemine melhem bolup inen ak gar gyş gününiň howasyna tämizlik berip, tebigaty has-da gözel keşbe getirdi. Tebigatymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Asma ýoluň mümkinçilikleri arkaly daş töwerege göz aýlanyňda munuň şeýledigine has anyk göz ýetirmek bolýar. Ýakynda hormatly Prezidentimiziň öz agtygy Kerim bilen gojaman Köpetdagyň ak don geýen belent gerşini synlamak hem-de dynç alyş günlerinde gezelenç etmek maksady bilen, Asma ýola baryp görmegi, türkmen halkynyň aklyga, belent duýgy düşünjelere, tebigy ylhama, toý şatlygyna baý durmuşyna täzeçe mazmun çaýdy. Munuň özi öz tebigatyndan çäksiz lezzet alýan ildeşlerimizde baýramçylyk ruhubelentligini döredip, olara ýatdan çykmajak ýakymly duýgulary bagyş edýär.

Ýaşaýyşy ajaýyp pursatlara beslemekde we gözel tebigatymyzy söýmekde Milli Liderimiz görelde görkezmek bilen, birlikde zähmetkeş halkymyza dynç alyş günlerini we boş wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin oňaýly şertlerdir mümkinçilikleri döredip berýär. Şu nukdaýnazardan hem bu ajaýyp ýere paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň bu ýere yzygiderli gelmekleri bolsa özboluşly täsiri hem tebigy buýsanjy we raýatlaryň mynasyp dynç almaklaryny üpjün edýär.

Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde täsin tebigaty bilen görenleri özüne çekýän Asma ýolunyň ýerleşýän tebigy künjegi hem munuň aýdyň mysalydyr. Sagatda  320 adama hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan asma ýoluň bir tarapynyň uzynlygy 3.5 kilometre barabardyr. Ýokary beket aşaky beketden 645 metr beýiklikde ýerleşýär. Bu bolsa gezelenje gelýänlerde uly täsir galdyrýar. Syýahata gelenleri Köpetdagyň täsinligi bilen  tanyşdyrýan kejebeleriň  her biriniň  hereket ediş aralygy 533 metre barabar bolup, ol deňiz derejesinden  1müň 400 metr beýiklikde ýerleşýär.

Gojaman Köpetdaga bezeg berip oturan  Asma ýola ýylyň islendik paslynda dag gözelligini, bu ýerdäki syn ediş diňiniň üsti bilen ak şäherimiz Aşgabady synlamaga gelýänleriň sany juda köp. Bu ýere gelýänleriň howpsuzlygy doly derejede üpjün edilmek bilen, Asama ýoly döwlet kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan watandaşlarymyza güler ýüzli medeniýetli hyzmatlar edilýär. Olar üçin ýörtie dükanlardyr, garbanyşhanalar şeýle hem ýokardan syn ediş dürbüleri ýerleşýär. Onuň kömegi bilen gezelenje gelenler özboluşly binagärlik  gurluşy bilen tapawutlanýan  gözel paýtagtymyzyň  ajaýyplyklaryny, köpetdagyň gyşky gözelliklerini synlaýarlar.

Dag belentligine çykyp mynasyp dynç almaga hem nurana türkmen tebigatyndan egsilmejek ruhy güýç almak üçin bu ýere syýahata gelen ildeşlerimiziň ýaşaýyşyň şeýle ajaýyp mümkinçiliklerini öz halkyna bagyş edýän Arkadag Prezidentimize alkyşlary egsilmezdir. 

 

turkmentv.gov.tm