/

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçiriljek çäreler

06.12.2019

2019-njy ýylyň 9-njy dekabry, duşenbe:

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli  «Berkarar döwletim, bagtyýar nesliň, dünýä dillerinde ýetirýär waspyň» atly daşary ýurt dillerinde şygyr we aýdym aýtmak boýunça bäsleşik geciriler. Bäsleşik Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda,

sagat 14.00 başlaýar2019-njy ýylyň 10-njy dekabry, sişenbe:

Ahal welaýatynyň Gökdepe etraby üçin merkezi  suw paýlaýjy desgasynyň açylyş dabarasy

2019-njy ýylyň 11-njy dekabry, çarşenbe:

 • Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli halkara ylmy maslahaty. 


AHAL WELAÝATYNDA:

 • Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Mekan köçesiniň ugrunda 1 sany 4 gatly 40 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasyBALKAN WELAÝATYNDA:

 • Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Bugdaýly şäherçesinde Körpeje gaz çykaryş müdirliginiň işgärleri üçin 2 sany 2 gatly 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy 


 • Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda 2 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy


 • Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndaky «Guwlyduz» kärhanasynyň çäginde gurlan ýodlaşdyrylan nahar duzuny
  we gerdejik görnüşli tehniki duz öndürýän önümhananyň açylyş dabarasyDAŞOGUZ WELAÝATYNDA:

 • Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň J.Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginde Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan gök önümleri ýetişdirýän ýyladyşhananyň açylyş dabarasy

 • Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Şagadam köçesiniň ugrunda täze gurlan saglyk merkeziniň açylyş dabarasy


 • Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde täze gurlan 4 gatly, 16 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy

LEBAP WELAÝATYNDA:


 • Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Gagarin etrapçasynda 3 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasyMARY WELAÝATYNDA:

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň ugrunda 3 sany 4 gatly 60 öýli ýaşaýyş jaýlaiynyň açylyş dabarasyMary welaýatynyň Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň (Babadaýhan daýhan birleşiginiň) çäginde süýt önümlerini öndürýän önümçilik kärhanasynyň açylyş dabarasy
AŞGABAT ŞÄHERINDE:

Aşgabat şäheriniň Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda 2 sany 54 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy


Aşgabat şäheriniň Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda 1 sany 108 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy