Aşgabatda saglygy goraýyş ulgamynyň täze desgalarynyň düýbi tutuldy

15.03.2023.

 Paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýakyn ýyllarda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň köpugurly düzüminiň üstüni ýetirjek döwrebap lukmançylyk desgalarynyň birbada üçüsiniň düýbüni tutmak dabaralary boldy. Bu lukmançylyk desgalarynyň — Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň we Halkara pediatriýa merkeziniň gurluşyklaryna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň fewralynda gol çeken degişli Kararlaryna laýyklykda badalga berildi.

 

Bu desgalaryň gurluşygy ýurdumyzyň ozaldan gelýän hyzmatdaşy hem-de Türkmenistanda ençeme möhüm taslamalary durmuşa geçiren “Gap Inşaat Ýatyrym we Dyş Tijaret A.Ş.” türk kompaniýasyna ynanyldy.

 

500 orunlyk Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezi Aşgabadyň demirgazyk bölegindäki “Çoganly” ýaşaýyş toplumynyň çäginde — beýleki lukmançylyk merkezleriniň ýakynynda gurlar. Paýtagtymyzyň giň lukmançylyk düzümleriniň üstüni ýetirjek bu saglygy goraýyş edarasy ilatymyza ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürlemäge niýetlenendir.

 

Ýewropada we dünýäniň ösen döwletlerinde öndürilen döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün ediljek bu merkezde dürli onkologiýa kesellerini öz wagtynda ýüze çykarmak we netijeli bejermek üçin anyklaýyş, bejeriş, saglygy dikeldiş bölümlerini ýerleşdirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň hatarynda anesteziologiýa we reanimasiýa; operasiýa; gatnaw şertlerinde gündizine himiýa bejergi berilýän bölümler; neýroonkologiýa; kelle we boýun çiş keselleri; aýal onkologiýa keselleri; süýt mäzleriniň onkologiýa keselleri; döş kapasasy we garyn hirurgiýasy; bagyr-aşgazanasty mäziň onkologiýasy; umumy onkologiýa; himiýaterapiýa we şöhle bilen bejeriş; agyr onkologiki näsagyň ýagdaýyny ýeňilleşdirmäge kömek bermek ýaly bölümler bar.

 

Şeýle hem täze Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň düzümine gematologiýa merkezi, barlaghana bölümi, anyklaýyş we maslahat beriş hem-de rentgen arkaly anyklaýyş bölümleri, sitologiýa, molekulýar-genetika bölümleri, dermanhana bölümi, kömekçi we beýleki bölümler giriziler. Bu ýerde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň onkologiýa, şöhle bilen bejeriş we anyklaýyş kafedrasy hem ýerleşdiriler. Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde dünýäniň öňdebaryjy hassahanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek, onkolog lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, kliniki ordinatorlary, ylmy işgärleri taýýarlamak boýunça okuwlary guramak, ylmy-barlag işlerini ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär.

 

Paýtagtymyzyň “Köşi” ýaşaýyş toplumynda guruljak 80 orunlyk täze Stomatologiýa we äň-ýüz hirurgiýa merkezinde agyz boşlugynyň keselleriniň öňüni almak, olary irki döwürde anyklamak we netijeli bejermek, bu ugurda işleýän lukmanlar üçin okuwlary guramak, olaryň bilim derejelerini we hünär kämilligini ýokarlandyrmak üçin ähli şertler dörediler. Bu merkezde häzirki zaman lukmançylygynyň iň döwrebap tehnologiýalary adamlaryň saglygyny berkitmek, olara ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin ulanylar. Bularyň hemmesi näsaglaryň adaty durmuşa gaýdyp gelmegine, olaryň hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna we işe ukyplylygynyň dikeldilmegine ýardam berer.

 

Paýtagtymyzyň günorta künjeginde 160 orunlyk Halkara pediatriýa merkezi gurular.

Çagalara lukmançylyk hyzmatlaryny etmäge niýetlenen bu täze merkez hem ýokary halkara ölçeglere laýyklykda gurlar. Bu ýerde näsaglary barlamak we bejermek dünýäniň öňdebaryjy hassahanalarynyň lukmanlary bilen hyzmatdaşlykda alnyp barlar.

 


Çeşme: turkmenistan.gov.tm