Täze žurnal çykdy

Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny ösdürmek baradaky syýasatyna eýerip, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň "Mahabat" müdirligi 3-4 ýaşly çagalar üçin "Zehin soraglary" atly žurnalyň birinji sanyny çykardy.

Bu žurnalda müdirlik tarapyndan öndürilýän multfilm gahrymanlary, çagalar dürli zehin soraglaryny soraýarlar. Soraglar arkaly çagalar mental pikirlenmegi, logiki yzygiderligi yzarlamagy, reňkleriň sazlaşykly ýerine goýmagy, ýatkeşligi, öz sözi bilen beýan etmegi, sanlary goşmak we aýyrmagy, miweleri tanamagy, labirinti geçmegi öwrenerler. Elbetde çagalar soraglary çözenlerinde ene-atalaryň ugrukdyrmagy maslahat berilýär. 

Müdirlik iň uly maýa goýumyň çagalara edilýän maýa goýumdygyna esas alyp, bu ugurda täze žurnallaryň üstünde işlerini dowam etdirýär.

 

Iýun aýynda 5-6 aýşly çagalar üçin Zehin soraglary žurnaly çykandygyny we çagalaryň arasynda uly gyzyklanma bildirildi

 

Žurnal 20 sahypadan, 34 sany sorag görnüşinden ybarat bolup, bahasy 23 manat we  satyn almak üçin +99365-037888 belgä jaň etmegiňiz ýeterlik.