mahabat mudirligi

Sagdyn nesil

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinemtografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Mahabat” müdirligi çagalara sagdyn durmuş ýörelgelerini öwrenmekligi üçin “Sagdyn nesil” atly reňkleme kitabyny çykardy. Bilşimiz ýaly müdirlik Mergen we Merjen gahrymanlary esasynda bäş bölümden ybaran Sagdyn nesil atly gysga göwrümli animasiýalary taýýarlap ýaýlyma berdi we multfilmleriň mazmuny esasynda ýörüte reňkleme kitabyny çykardy. Bu kitap 3 dilde taýýarlanyp, easan hem ene-atalar çagalary bilen bile öwrenmeklige iterýär.

Bu kitaplary kitap dükanlaryndan alyp bilersiňiz.