“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriatly kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

11.10.2021Hormatly Prezidentimiziñ “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy   Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň mejlisler zalynda guraldy.

Täze neşiriň tanyşdyrylyş dabarasyna Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de ugurdaş edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul edip, onda türkmenistanlylaryň saglygyny goramaga berilýän ägirt uly üns hem-de olaryň bagtly we abadan durmuşda ýaşamagyna döredilen şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.