2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

Teleprogramma

06.55.  Berkararlyk mukamy. 

07.00.  Watan. 

07.30.  Berkararlyk bagty.

09.00.  Watan.

09.30.  Döwletli döwran.

10.10.  Bitarap Türkmenistan.

10.40.  Jahan ýaňy. 

11.00.  Diýar. (Mary welaýaty)

12.00.  Watan.

12.30.  Hepdäniň möhüm wakalary.

13.30.  Türkmenistan—bagy-bossan!

14.05.  Döwri-döwranly Watan.

15.00.  Watan.

15.30.  Jahanda näler görner.

16.00.  Medeniýet halkyň kalbydyr.

17.00.  Diýar. (Ahal welaýaty)

18.00.  Rysgal döwletli türkmen.

18.50.  Agzybirlik binýady.

19.30.  Türkmen dokmasy.

20.20.  Agrar syýasat.

21.00.  Watan.

21.30.  Berkarar döwletim.

22.20.  Jahan ýaňy.

22.40.  Döredijilik söhbeti.

23.00.  Watan.

23.30. Çeper film.,,Ýeliň doganlary’’

01.10. Berkararlyk mukamy

qq06. 55      Berkararlyk senasy.

07. 00      Watan.

07. 30      Säher ýyldyzlary.

08. 00      Watan guwanjy.

08. 30      Çagalar dünýäsi.

09. 00      Watan.                          

09. 30      Multfilm.   

11. 00      Altyn aşyk.

11. 30      Bilgirje.

12. 00      Watan.

12. 30      Ylhamly ýaşlar.    

13. 30      Men kärimiň aşygy.   

14. 00      Halypa pendini diňleseň. 

14. 30      Bilesim gelýär.

15. 00      Watan.

15. 30      Multfilm.

16. 40      Bagtyýar mekanym.     

17. 20      Döwletli zamananyň ýaşlary.

18. 00      “Deýn we Enni”  çeper film.  

19. 00      Öwrenesim gelýär.

19. 30      Ondan biri.

20. 30      Siziň üçin, körpeler! 

21. 00      Watan.

21. 30      Ýaşlyk agşamy.

23. 00      Watan.

06:55 Lebzim-ygrarym, namysym Watan!

07:00 Watan.

07:30 Medeni miras.

09:00 Watan.

09:30 Rowaçlygyň waspy.

10:30 Sungat gözellikleri.

11:30 Sungat äleminde.

12:00 Watan.

12:30 Sungat söhbeti.

13:30 Çeper film. “Hazyna gözleýjiler”

14:30 Halypalar ýoly bilen.

15:00 Watan.

15:30 Medeni miras.

16:00-18:00 ORT.

18:00 Berkarar Watanym  Türkmenistanym.

19:00 Edebim mertebäm.

20:00 Rowaçly Watan. Bagtyýarlyk ýoly bilen.

21:00 Watan.

21:30 Çeper film. “Maňa işiň düşmesin”

22:30 Sungatym ýürek owazym.

23:00 Watan.  

“Halkyň sazy, kalbymyň owazy”

“Şirin owazlar”

“Saýrak bilbiller”

“Saýlanan aýdymlar”

“Biziň bilen bile”

“Hoş owazly nagmalar”

“Aýdymlar çemeni”

“Gel dutarym sözleşeli”

Şekile siňen owazlar.

06:55. Berkararlyk mukamy

07:00. Habarlar

07:15. Ýol hereketiniň howpsuzlygy- ömrümiziň rahatlygy

09:00. Habarlar

09:15. Ýol hereketiniň howpsuzlygy- ömrümiziň rahatlygy

11:00. Habarlar

11:15. Ýol hereketiniň howpsuzlygy- ömrümiziň rahatlygy

13:00. Habarlar

13:15. Ýol hereketiniň howpsuzlygy- ömrümiziň rahatlygy

15:00. Habarlar

15:15. Ýol hereketiniň howpsuzlygy- ömrümiziň rahatlygy

17:00. Habarlar

17:15. Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy

19:00. Habarlar

21:00. Habarlar

22:30. Habarlar

Syýahat

Ylym we bilim

Medeniýet

Ykdysadyýet

Syýasat

Saglyk

07:00 “Sport habarlary”

09:00 “Sport habarlary”

12:00 “Sport habarlary”

15:00 “Sport habarlary”

21:00 “Sport habarlary”

23:00 “Sport habarlary”

“Saglyk ýoly” 

“Sport äleminde” (Göni ýaýlym)

Futbol boýunça geçirilen halkara ýaryşdan taýýarlanan reportaž.

“Olimpiýaçylar”

"Behişdi bedewler"

“Sport tehnologiýalary”

Basketbol sporty boýunça taýýarlanan reportaž (NBA)