2019-njy ýyl "Türkmenistan-rowaçlygyň Watany" ýyly

"Mahabat Müdirligi"

Uytgedilen. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Mahabat” müdirligi teleradioýaýlymlarda mahabat işlerini geçirmek üçin döredilen döwlet kärhanasydyr. Bu müdirliginiň esasy maksady bazar gurluşyny öwrenip, alyjylar bazaryny hyzmatlar we harytlar bilen kanagatlandyrmak ýoly arkaly peýda gazanmak bolup durýar. Kärhananyň öz ady görkezilen tugraly möhri, resmi kagyzy, şeýle hem beýleki nyşanlary bar. Kärhana doly hojalyk hasaplaşyk, öz-özüňi ödemek şertlerinde hereket edýär, öz işiniň netijesi boýunça, baglaşylan şertnamalar boýunça hyzmatdaşlaryň öňünde öz üstüne alan borçlarynyň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilik çekýär, içerki bazarda maliýe amallaryny we beýleki geleşikleri baglaşýar.

Mahabat müdirligi Türkmenistanda ilkinji gezek 3D animasiýa arkali “VR AMUL-HAZAR” atly wirtual oýny işläp taýýarlady. Bu wirtual oýun arkaly gelejegiň mediasy hökmünde tanalýan interaktiw media ilkinji ädim hökmünde görülýär.

Teleýaýlymarda we radioýaýlymlarda mahabat ýerleşdirmek üçin müdirligiň wagtlara görä nyrhnamalary bar. Bu nyrhnamalar hem kärhananyň eýeçiligine görä tapawutlanýar. Müşderiler islegine görä, höüdrlenilýän wagtlara görä öz mahabat materiallaryny ýerleşdirip biler.

Mahabat müdirligi müşderileriň islegine baglylykda mahabat materiallaryny taýýarlamak işinde hem baý tejribesi bar. 2D we 3D ölçegdäki animasion mahabatlarynyň dürli görnüşlerini taýýarlamak arkaly tapawutlanýar.

Tele we radio ýaýlymlarda mahabat ýerleşdirmek üçin 493705 belgä jaň edip bilersiňiz!


Mahabatlar

"Marynyň "Ýeňiş" tikin fabrigi"

""Marynyň "Ýeňiş" tikin fabrigi""